خانه - ۱۳۸۷ (برگه 9)

آرشیو سالانه: ۱۳۸۷

سخن روز

زیاد مشتاق نباش که به خاطر ترس از امنیت به اسم عدالت مردم را به مرگ محکوم کنی. حتی خردمند هم نمی تواند فرجام کار را ببیند.

سخن روز

خیلی از کسانی که زنده اند، حقشان مرگ است و خیلی از کسانی که می میرند حقشان زندگی است. تو می توانی این زندگی را به آنها ببخشی؟

سخن روز

خائن ممکن است خود را رسوا کند و منشا خیری شود که خود نمیخواهد.

سخن روز

اگر بذری رسیده شود باید آن را کاشت تا مبادا که گونه این درخت در جهان منقرض شود.

سخن روز

شروع کردن ادعایی گزاف برای تک تک افراد است و هر قهرمان فقط نقشی کوچک در یک ماجرای بزرگ بازی کرده است.