خانه - ۱۳۸۷ (برگه 8)

آرشیو سالانه: ۱۳۸۷

سخن روز

اعتماد به نفس گندالف برای پیدا کردن راه خانه در ظلمات شب از گربه های ملکه برتونیل هم بیشتر است.

سخن روز

این وظیفه به تو سپرده شده و اگر تو نتوانی راهی پیدا کنی، هیچ کس نمی تواند.

سخن روز

تصمیم گرفتن دست خودمان نیست. تنها چیزی که باید درباره اش تصمیم بگیریم این است که با روزگاری که نصیب ما شده است ، چه بکنیم.