خانه - ۱۳۸۷ (برگه 7)

آرشیو سالانه: ۱۳۸۷

سخن روز

فقط یک جاده وجود دارد که مثل یک رودخانه بزرگ است: چشمه هایش آستانه ی همه ی درهاست و کوره راهها جویبارهایی هستند که به آن می ریزند.

سخن روز

نگذارید سرتان زیاد بزرگتر از کلاه تان بشود! چون خیلی زود اگر دست از بزرگ شدن بر ندارید، آن وقت می بینید کلاه و لباس برایتان گران در می آید.

سخن روز

بگذار آن کس که فرو افتادن شب را ندیده است عهد و پیمان پا گذاشتن در تاریکی را نبندد.

سخن روز

باری اغلب مدار وقایع جهان بر این پاشنه می گردد: دستان کوچک هنگامی که چشمان بزرگ متوجه جای دیگر اند وقایع بزرگ را رقم می زنند و باید بزنند.

سخن روز

کسی که نتواند از چیز با ارزش در موقع لزوم دست بردارد، در غل و زنجیر است.