خانه - سخن روز - سخن روز

سخن روز

همیشه پس از یک شکست و وقفه سایه شکل دیگری به خود می گیرد و دوباره گسترش پیدا می کند.