خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مکان های دیگر (برگه 3)

مکان های دیگر

آگلاروند (غارهای درخشان)

گودی هلم در کوهستان سفید.زمانی که گیملی این غارها را در دوران جنگ حلقه دید،از زیبایی آنها متحیر شد و بعد از جنگ او، یک جشن برای دورف های اره بور در آگلاروند به پا کرد. و نام ارباب غارهای درخشان را به خود اختصاص داد.

آرامگاه پادشاهان (محل آرمیدن ابدی آراگورن)

مقبره ای در خیابان ساکت رات دینن، که بین میناس تی ریت و کوه میندولوین قرار داشت.  در آن خیابان بناهای یادبود رویداد های بزرگ تاریخ گوندور بود، و در میان مقبره های بسیار، آرامگاه پادشاهان و آرامگاه کارگزاران قرار داشت با قبر هایی با شکوه. در آرامگاه پادشاهان بود که آراگورن در سال ۱۲۰ دوران چهارم آرمید و آگاهانه جان خود را از دست داد. ( مردن به اختیار خود، قدرتی است در اختیار کسانی که از نسل پادشاهی نومه نور اند)

تالار پادشاهان (مقر تخت سلطنت میناس تریت)

تالاری در شهر بزرگ میناس تریت، که شاهان گوندور، و بعد از آنها کارگزاران، از آنجا بر قلمرو گوندور فرمانروایی می کردند. این تالار طویل، سقف مرتفعی داشت که با طلا و رنگ امیزی های مختلف تزئین شده بود، و چندین ردیف ستون های بلند سیاه مرمرین آن را نگه می داشتند. در میان این ستون ها، مجسمه های شاهان باستانی گوندور قرار داشت که تمام پادشاهان تا زمان ایسیلدور و الندیل را نشان می داد.
در انتهای تالار، سکوی بلندی قرار داشت که تخت گوندور بر روی آن گذاشته شده بود، در زیر تصویری از تاج پادشاهی گوندور که بر روی سقف مرمرین حک شده بود، و در پشت آن بر روی دیوار، تصویر درختی غرق درگل بود. فقط پادشاه گوندور اجازه داشت که بر این تخت تکیه زند. بعد از ناپدید شدن آرنور، گارگزاران بر تختی از سنگ سیاه تکیه می زدند که در مرکز و پایین آن سکو قرار داشت، تا نمادی باشد که آنها فقط به نام پادشاه حکومت می کنند. وقتی که پادشاهی به آراگورن اله سار رسید، تخت بزرگ در تالار پادشاهان، برای اولین بار در هزار سال گذشته دوباره مورد استفاده قرار گرفت.

گلمسکرافو (غارهای درخشان)

نامی روهیریم برای غارهای درخشانی که در پشت گودی هلم و در کوه های سفید قرار داشتند و بیشتر به نام های: «غارهای درخشان» و یا (در الفی) «آگلاروند» شهرت داشتند. گلمسکرافو یک نام انگلیسی قدیمی است و به معنی «غارهای تابان» که به درخشندگی زیبای آنها اشاره دارد، می باشد. در طول جنگهای حلقه، گیملی شیفته این غارها شد و پس از جنگ، به همراه گروهی از دورفها، مهاجر نشینی در آنجا درست کرد و عنوان «ارباب غارهای درخشان» را کسب کرد.

غارهای درخشان (غارهایی که پشت گودی هلم قرار داشتند)

این غارها با نام «آگلاروند» نیز شناخته می شوند.غارهایی جواهرنشان و دیدنی که پشت گودی هلم، درون کوه های سفید قرار داشتند. این غارها توسط گیملی الف–دوست، در طول جنگهای حلقه کشف شدند و بعدا توسط دروف های اره بور، با همراهی گیملی، ارباب غارهای درخشان، مسکونی گردیدند. غارهای درخشان، از میان مکان های ساخته و پرداخته توسط تالکین، یکی از معدود مکانهاییست که به مکانی در دنیای واقعی شباهت دارد. غارهای درخشان، از غارهای چدارگورج ( تنگه ی چدار) واقع در شهر سامرست در جنوب انگلیس، الهام گرفته شده است.