خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ویلکام «جولی» کاتن (دومین پسر تولمان کاتن)

ویلکام «جولی» کاتن (دومین پسر تولمان کاتن)

دومین پسر در میان چهار پسر تولمان کاتن که با سه برادر و خواهرش رز، جولی کاتن از دوستان کودکی سم گمجی بود: در موردور، سم به یادش بود که یک سال پیش همراه با خانواده‌ی کاتن در دریاچه‌ی بای‌واتر قایق سواری کرده. در جریان جنگ حلقه، ولکام و برادران کاتن در دفاع از مزرعه‌ی پدرش مقابل افراد شارکی کمک کرد. و برای آزادسازی شایر به سم و دیگران مسافران یاری رساند.