خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - خانواده اولدباک (اخلاف بوکا اهل ماریش)

خانواده اولدباک (اخلاف بوکا اهل ماریش)

اولدباکها اخلاف بوکا اهل ماریش بودند که نسل اندر نسل تاینهای شایر نیز بودند. گورهندد اولدباک محل استقرار خانواده را به برندی هال در باکلند منتقل کرد و نام خانواده را نیز به برندی باک تغییر داد.

درباره اله سار