خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مریادوک «مری» برندی باک (از یاران حلقه و ارباب باکلند)

مریادوک «مری» برندی باک (از یاران حلقه و ارباب باکلند)

پسر سارادوک برندی باک، مشهور به «شکوهمند». مری فرودو را در ماموریت سفر به کوه هلاکت همراهی کرد. به همراه دوستش پره گرین توک به دست اورکها اسیر شد و از سایر یاران حلقه جدا شدند. اما در نهایت فرار کردند و اولین فانیانی بودند که بعد از قرنها با انتهای جنگل فنگورن برخورد کردند. مری در نابودی آیزنگارد حضور داشت و به همراه روهیریم به نبرد دشتهای پله نور رفت. کار او در آنجا بسیار مشهور شد زیرا به همراه ائووین اهل روهان ارباب نزگول را شکست داده و کشتند.

نکته:
اسامی افراد مذکر برندی باک معمولا از زبان ولزی قدیم الهام گرفته شده است. نام مریادوک به نظر می رسد به معنای «شخص بزرگ» باشد. این نتیجه گیری قطعی نیست اما با لقب «شکوهمند» ارتباط نزدیکی دارد

درباره 3DMahdi