ملیلوت برندی باک

از اقوام دور مریادوک برندی باک و فرودو بگینز. او در شانزده سالگی در جشن تولد بیلبو در سال ۳۰۰۱ دوران سوم حضور داشت. تنها نقشی که او در وقایع مهم آن دوران داشت رقصیدن با اورارد توک بود.

درباره اله سار