آخرین مقالات فرهنگنامه

می (دختر هابسون)

یکی از چهار فرزند هابسون. پدرش به نام راپر گمجی معروف بود، اما می زمانی زندگی میکرد که نام خانوادگی گمجی بوجود نیامده بود و نمی دانیم که او را می گمجی خطاب کنیم یا خیر.

می خواهر کوچکتر هامفست گمجی و در نتیجه عمه سم گمجی بود. او نباید با می، خواهر سم، اشتباه گرفته شود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...