خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مادوک برندی باک گردن فراز (جانشین گورمادوک «گود کن»)

مادوک برندی باک گردن فراز (جانشین گورمادوک «گود کن»)

بزرگترین پسر گورمادوک “گود کن”، مادوک صاحب عنوان ارباب باکلند بود. از مادوک چیز کمی میدانیم اما لقب “گردن فراز” نشان دهنده خوی مصمم و با اراده او بوده است. او با هانا گلدورتی ازدواج کرد و پسرش مارمادوک برندی باک جانشین او گشت.

درباره اله سار