خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایزنگریم توک دوم (بنیانگذار سمیالهای بزرگ)

ایزنگریم توک دوم (بنیانگذار سمیالهای بزرگ)

بیست و دومین تاین شایر، نهمین وارث ایزومبراس توک اول که این عنوان را نگه داشت. او زمانی زندگی میکرد که مردم شایر با علف چپق آشنا شدند. او را به عنوان بنیانگذار سمیالهای بزرگ میشناسند، جایی که خانه اجدادی خاندان توک در توکلند شایر شد.