خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هارفوت ها (پر نفوس ترین شاخه از سه شاخه باستانی هابیت ها)

هارفوت ها (پر نفوس ترین شاخه از سه شاخه باستانی هابیت ها)

کوتاه قد ترین و پرنفوس ترین شاخه از سه شاخه اصلی و باستانی هابیتها که یک قرن قبل از فالوهایدها (یا استورها) وارد اریادور شدند.

درباره اله سار