خانه - فرهنگ نامه (برگه 413)

فرهنگ نامه

گالدور از دورلومین (پدر هورین و هور)

عهد: ارباب دور لومین به مدت هفت سال از ۴۵۵ دوران اول تا پایان عمرش در ۴۶۲ دوران اول.
نژاد: انسان
شاخه: اداین
خاندان: خاندان هادور
فرهنگ: مردم دور لومین
معنی: نامشخص
لقب: ارباب دور لومین، بلند قامت

ارباب دور لومین و پدر هورین و هور.

گالاتیلیون (درخت سفید تیریون)

درخت سفیدی که توسط یاوانا برای الفهای شهر تیریون ساخته شد. در حقیقت نهالی از کله بورن، درخت سفید تول اره سئا، جد تمام درختهای سفید نومه نور و سر زمین میانه بود.

گالاتیل (برادر کلبورن)

از نسل المو (برادر تینگول) و برادر کلبورن ارباب لورین است. دخترش نیملوت، دیور وارث تینگول را به شوهری برگزید و بنابراین گالاتیل از اجداد دور الروند و آراگورن است.

گالادریل (بانوی لورین)

عهد: محتملا در هزاره سوم از دوران سوم
نژاد: الفها
شاخه: نولدور
خاندان: خاندان فینارفین
تلفظ: ga’lathree-el ( تلفظ ‘th’ همانند تلفظی که در ‘lathe’ دارد)
معنی: تاج گل (برگرفته از گالادریل به معنی: تاج گل درخشان)
نام های دیگر: آلاتاریل ،آرتانیس، گالادریل ،نِروِن
لقب: بانوی گالادریم، بانوی طلا بیشه ، بانوی لورین

او کوچکترین فرزند و تنها دختر فینارفین اهل نولدور بود. گالادریل در والینور در سال های دو درخت متولد شد و در همانجا پرورش یافت. او در ابتدای دوران اول همراه چهار برادرش به سرزمین میانه عزیمت کرد. او حتی در بلریاند از تالار های تینگول نیز دیدار کرد و با خویشان خود نیز ملاقات کرد (ائارون مادرش خواهر زاده تینگول بود) و در آنجا بود که با کلبورن آشنا شد.
پس از جنگ خشم و ویرانی بلریاند، اکثر نولدور به والینور بازگشتند ولکن گالادریل و کلبورن در سرزمین میانه باقی ماندند. پس از درگذشت آمروت در ۱۹۸۱ دوران سوم، گالادریل و کلبورن به عنوان بانو و ارباب لوتلورین بر تخت نشستند و تا انتهای دوران سوم در آنجا سکنی گزیدند.

گلادور (اولین ارباب دول آمروت)

پسر ایمرازور نومه نوری و بانوی الف میترلاس (بر اساس افسانه ها) . گالدور اولین ارباب دول آمروت گشت، او نام فرمانروای بلفالاس در گوندور جنوبی را بر خود نهاد . لقبی که نوادگانش آن را تا اوایل دوران چهارم حفظ کردند.