خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مکان های دیگر (برگه 21)

مکان های دیگر

هود این گوانور (گورپشته فولکرد و فاسترد)

گورپشته واحدی که توسط مردم روهان در سواحل پوروس به یادبود فرماندهانشان، فولکرد و فاسترد، پسران دو قلوی فولکواین، پادشاه روهان بر پا شد

جاده هاراد (جاده ای که از ایتیلین به سمت جنوب ادامه می یافت)

جاده ای طولانی که از میان ایتیلین و گدارهای رود پوروس به سوی جنوب گوندور و سرزمینهای ناشناخته هاراد ادامه می یافت.