خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نویرینان (دره‌ی قبور)

نویرینان (دره‌ی قبور)

دره‌ای پایین منل‌تارما که مقبره‌های شاهان نومه‌نوری در آن قرار داشت.

درباره 3DMahdi