خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - جزایر، بندرها (برگه 8)

جزایر، بندرها

هارلوند لیندون (لنگرگاهی در خلیج لون)

یک لنگرگاه متعلق به الفها که در سواحل جنوب خلیج لون قرار داشت و نام آن نیز به معنی لنگرگاه جنوبی است. محل دقیق هارلوند مورد بحث و منازعه است. در ضمیمه الف ارباب حلقه ها تالکین هارلوند را در جنوب لنگرگاه خاکستری معرفی میکند، ولی در نقشه ای که در انتهای کتاب قرار دارد میبینیم که هارلوند با فاصله کمی (نزدیک به ۱۵۰ مایل) در غرب میتلوند قرار دارد.

هارلوند گوندور (بندرگاه میناس تی ریت)

بندر و اسکله های میناس تی ریت که توسط کشتی هایی که از سرزمینهای جنوب گوندور می آمدند استفاده می‌شد. این بندرگاه در جنوب میناس تی ریت قرار داشت به گونه ای که استحکامات آن به موازات دیوار بیرونی راماس اخور جای می‌گرفت.