خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تول فالاس (جزیره ای واقع بر دهانه آندوین)

تول فالاس (جزیره ای واقع بر دهانه آندوین)

تول فالاس نام جزیره بزرگی بود که نزدیک اتیر آندوین و در خلیج بلفالاس قرار داشت. دماغه جنوبی آن که بسیار نوک تیز بود، به عنوان جنوبی ترین نقطه قلمرو گوندور قلمداد می شد.

درباره اله سار