خانه - سخن روز (برگه 4)

سخن روز

سخن روز

این وظیفه به تو سپرده شده و اگر تو نتوانی راهی پیدا کنی، هیچ کس نمی تواند.

سخن روز

تصمیم گرفتن دست خودمان نیست. تنها چیزی که باید درباره اش تصمیم بگیریم این است که با روزگاری که نصیب ما شده است ، چه بکنیم.

سخن روز

زیاد مشتاق نباش که به خاطر ترس از امنیت به اسم عدالت مردم را به مرگ محکوم کنی. حتی خردمند هم نمی تواند فرجام کار را ببیند.

سخن روز

خیلی از کسانی که زنده اند، حقشان مرگ است و خیلی از کسانی که می میرند حقشان زندگی است. تو می توانی این زندگی را به آنها ببخشی؟