خانه - سخن روز (برگه 5)

سخن روز

سخن روز

خائن ممکن است خود را رسوا کند و منشا خیری شود که خود نمیخواهد.

سخن روز

اگر بذری رسیده شود باید آن را کاشت تا مبادا که گونه این درخت در جهان منقرض شود.

سخن روز

شروع کردن ادعایی گزاف برای تک تک افراد است و هر قهرمان فقط نقشی کوچک در یک ماجرای بزرگ بازی کرده است.

سخن روز

نومیدی از آن کسانی است که فرجام کار را بی هیچ تردید می بینند.

سخن روز

کسی که چیزی را می شکند تا دریابد آن چیز چیست پای را از طریقه حکمت بیرون نهاده است!