خانه - سخن روز (برگه 6)

سخن روز

سخن روز

همیشه پس از یک شکست و وقفه سایه شکل دیگری به خود می گیرد و دوباره گسترش پیدا می کند.

سخن روز

تنها چیزی که باید در باره اش تصمیم بگیریم این است که با روزگاری که نصیب ما شده است چه کنیم!

سخن روز

ظلم وجود دارد تا انسانها به یاد بیاورند در عین تاریکی و تباهی هنوز شجاعت و نوروبدنبالش امید وجود دارد.

سخن روز

نومیدی از آن کسانی است که فرجام کار را بی هیچ تردید می‌بینند.

سخن روز

سوگند خوردن ممکن است دلی را که به تزلزل گرفتار آمده است نیرو بخشد.