خانه - سخن روز (برگه 3)

سخن روز

سخن روز

بگذار آن کس که فرو افتادن شب را ندیده است عهد و پیمان پا گذاشتن در تاریکی را نبندد.

سخن روز

باری اغلب مدار وقایع جهان بر این پاشنه می گردد: دستان کوچک هنگامی که چشمان بزرگ متوجه جای دیگر اند وقایع بزرگ را رقم می زنند و باید بزنند.

سخن روز

کسی که نتواند از چیز با ارزش در موقع لزوم دست بردارد، در غل و زنجیر است.

سخن روز

اعتماد به نفس گندالف برای پیدا کردن راه خانه در ظلمات شب از گربه های ملکه برتونیل هم بیشتر است.