خانه - سخن روز (برگه 2)

سخن روز

سخن روز

دنیا واقعا پر خطر است و جاهای تاریک زیادی در آن هست اما هنوز جاهای زیادی هم هست که زیباست، و اگر چه الان در تمام سرزمین ها عشق با اندوه آمیخته شده، هنوز عشق بر اندوه می چربد.

سخن روز

اگر امید به یاس بدل نشود، آنگاه گیملی پسر گلوین آرزو می کنم که دستانت پر از طلا باشد، اما طلا هرگز بر تو چیره نگردد.

سخن روز

پا را از خانه بیرون گذاشتن کار خطرناکی است فرودو. پا توی جاده می گذاری و اگر پایت را پس نکشی معلوم نیست تو را بردارد و به کجا ببرد.

سخن روز

فقط یک جاده وجود دارد که مثل یک رودخانه بزرگ است: چشمه هایش آستانه ی همه ی درهاست و کوره راهها جویبارهایی هستند که به آن می ریزند.

سخن روز

نگذارید سرتان زیاد بزرگتر از کلاه تان بشود! چون خیلی زود اگر دست از بزرگ شدن بر ندارید، آن وقت می بینید کلاه و لباس برایتان گران در می آید.