خانه - ۱۳۹۲ (برگه 84)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۲

دروازه های صبح (گذر گاه شرقی خورشید)

سال ها پیش ، هنگامی که خورشید در غرب آسمان غروب کرد ،در ماورای سرزمین های آمان و در دریای بیرونی فرود آمد. از آنجا، خدمتکاران اولمو آن را در زیر جهان راهنمایی کردند. هنگامی که آن زیر آردا را به طرف خاور دور طی کرد . هر روز در زمانی مشخص ، آن از طریق یک گذرگاه بزرگ بیرون می آمد تا باری دیگر در جهت مخالف آسمان بالا رود. و باری دیگر روشنایی را برای سرزمین میانه به ارمغان آورد. نام آن گذرگاه بزرگ ، دروازه های صبح بود ، و آن ، قبل از سقوط نومنور در جهان دیده می شد.(ملوانان نومه نور گفته بودند که آن را با چشم خودشان دیده اند.)

پس از سقوط نومنور ، خم شدن عالم به این معنا بود که دیگر دروازه های صبح همچون قبل وجود ندارند. اگرچه سرنوشت آنان گفته نشده است. احتمالا آنها از جهان دور شده بودند ، به همان روشی که آمان در غرب دور شده بود. بنابراین آنها دیگر برای مسافران فنا پذیر قابل رؤیت نبودند.

دروازه های موردور (دروازه‌ی سیاه سارون)

یک اصطلاح برای مسیر حفاظت شده ای که در سمت شمال غربی موردور قرار داشت. و دروازه‌ی سیاهی که از آن پشتیبانی می کرد. دروازه ها به یک شیار تنگ باز می شدند. به نام آدون. که به شدت پدافند پذیر بودند. قطعا در طول تاریخ ارتش آخرین اتحاد ، تنها ارتشی بود که توانست از آن دروازه عبور کند.

دروازه های آرگونات (ستون های پادشاهان)

همان طور که رودخانه‌ی بزرگ ، آندوین به طرف جنوب و مناطق امین مویل می رفت. زمین در دو طرف رودخانه بلند شد و یک مسیر تنگ در میان دو جاده‌ی پرتگاه تشکیل شد. سر انجام این رودخانه به دریاچه‌ی نن هیتول راه یافت. در روزهای بسیار دور ،از این منطقه به عنوان نشانه ای برای ورودی گوندور استفاده می شد. پادشاهان این سرزمین دو بنای تاریخی بزرگ برافراشتند تا به عنوان نشانه ای برای دروازه‌ی شمالی سرزمینشان تلقی شود. دو مجسمه‌ی بزرگ که در دو طرف رودخانه از سنگ تراشیده شده بودند. نامشان آرگونات بود ، یا ستون های پادشاهان . این دو مجسمه ، ایزیلدور و آناریون را نشان می دادند. پسران الندیل ، کسی که اولین پادشاه گوندور بود.

دروازه بان ها (سربازان پل برندی وین)

در تمام  طول تاریخش ، هیچ دروازه ای در پل برندی وین قرار نداشت. و از مسیر شرقی که به وروردی شایر می رسید حفاظت نمی شد. در زمان حکومت شارلی در شایر وضع تغییر کرد و ۲ دروازه بر روی پل ساخته شد. هر کدام از آنها یکدیگر را پوشش می دادند. طبق قوانینی که در آن زمان وضع شد ، رفت و آمد بر روی پل در ساعات تاریکی ممنوع بود. یک سرباز خانه در ساحل شرقی برندی وین ساخته شد و تعداد زیادی هابیت ، برای محافظت از دروازه ها در آنجا مستقر شدند. دروازه بانان تحت رهبری بیل فرنی از بیری بودند. هنگامی که مسافران از جنگ حلقه باز گشتند. دروازه بانان نسبت به انجام وظیفه‌ی خود بی اعتنا بودند و بنابراین فرودو و سم توانستند بدون هیچ مشکلی وارد شایر شوند.

دروازه‌ی نولدور

گذر گاهی در کوهستان که میان قسمت شمالی نرواست و هیتلوم قرار داشت. توسط نولدور ساخته شده بود. کسی که در اولین سالهای دوره‌ی اول از تورگن پیروی کرد. پس از عزیمت تورگن به گوندولین ، دروازه ناپدید شد ولی دوباره پیدا شد و سالها بعد تور از آن برای فرار از سرزمین های احاطه شده توسط هیتلوم استفاده کرد.