خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - دروازه های موردور (دروازه‌ی سیاه سارون)

دروازه های موردور (دروازه‌ی سیاه سارون)

یک اصطلاح برای مسیر حفاظت شده ای که در سمت شمال غربی موردور قرار داشت. و دروازه‌ی سیاهی که از آن پشتیبانی می کرد. دروازه ها به یک شیار تنگ باز می شدند. به نام آدون. که به شدت پدافند پذیر بودند. قطعا در طول تاریخ ارتش آخرین اتحاد ، تنها ارتشی بود که توانست از آن دروازه عبور کند.

درباره اله سار