خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - دروازه های آرگونات (ستون های پادشاهان)

دروازه های آرگونات (ستون های پادشاهان)

همان طور که رودخانه‌ی بزرگ ، آندوین به طرف جنوب و مناطق امین مویل می رفت. زمین در دو طرف رودخانه بلند شد و یک مسیر تنگ در میان دو جاده‌ی پرتگاه تشکیل شد. سر انجام این رودخانه به دریاچه‌ی نن هیتول راه یافت. در روزهای بسیار دور ،از این منطقه به عنوان نشانه ای برای ورودی گوندور استفاده می شد. پادشاهان این سرزمین دو بنای تاریخی بزرگ برافراشتند تا به عنوان نشانه ای برای دروازه‌ی شمالی سرزمینشان تلقی شود. دو مجسمه‌ی بزرگ که در دو طرف رودخانه از سنگ تراشیده شده بودند. نامشان آرگونات بود ، یا ستون های پادشاهان . این دو مجسمه ، ایزیلدور و آناریون را نشان می دادند. پسران الندیل ، کسی که اولین پادشاه گوندور بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...