خانه - ۱۳۹۰ (برگه 230)

آرشیو سالانه: ۱۳۹۰

برگ هافلینگها (نام دیگری برای علف چپق)

استعمال تنباکو توسط هابیتها ابداع گردید و مقادیر معتنابهی برگ تنباکو در شایر تولید میشد. به خصوص در قسمتهای گرمتر در فاردینگ جنوبی.

هافلینگها (نامی برای هابیتها در میان انسانها)

نامی که توسط انسانها برای هابیتها به کار برده میشد. این نام در واقع توسط دونادان بلند قامت به هابیتها داده شده بود که قدشان تقریبا دو برابر قد یک هابیت معمولی بود.

هافلینگ (لقبی برای فرودو بگینز)

لقبی که در گوندور، پس از انجام ماموریت سفر به کوه هلاکت به فرودو بگینز اعطا شد.

هالفست (هال) گمجی (یکی از پسر عموهای سام وایز گمجی)

یکی از پسر عموهای سام وایز گمجی، پسر عمو هالفرد از بالای تپه. هنگام شکار در فاردینگ شمالی، یک روز هالفست با موجودی عظیم الجثه و عجیب مواجه شد که آنرا مرد درختی مینامید.