خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هافلینگ (لقبی برای فرودو بگینز)

هافلینگ (لقبی برای فرودو بگینز)

لقبی که در گوندور، پس از انجام ماموریت سفر به کوه هلاکت به فرودو بگینز اعطا شد.

درباره اله سار