آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالفست (هال) گمجی (یکی از پسر عموهای سام وایز گمجی)

هالفست (هال) گمجی (یکی از پسر عموهای سام وایز گمجی)

یکی از پسر عموهای سام وایز گمجی، پسر عمو هالفرد از بالای تپه. هنگام شکار در فاردینگ شمالی، یک روز هالفست با موجودی عظیم الجثه و عجیب مواجه شد که آنرا مرد درختی مینامید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...