خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالفرد گمجی (یکی از برادران بزرگتر سام)

هالفرد گمجی (یکی از برادران بزرگتر سام)

یکی از برادران بزرگتر سام وایز گمجی که به فاردینگ شمالی نقل مکان کرد.

درباره اله سار