خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هافلینگها (نامی برای هابیتها در میان انسانها)

هافلینگها (نامی برای هابیتها در میان انسانها)

نامی که توسط انسانها برای هابیتها به کار برده میشد. این نام در واقع توسط دونادان بلند قامت به هابیتها داده شده بود که قدشان تقریبا دو برابر قد یک هابیت معمولی بود.

درباره اله سار