خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - یاوانیه (نهمین ماه از سال گوندوریان)

یاوانیه (نهمین ماه از سال گوندوریان)

بر اساس تقویم کارگزاران گوندور، یاوانیه نهمین ماه از سال می‌باشد. پیش از آن ماه اوریمه و پس از جشن پاییزی یاویه‌ره می‌باشد. در تقویم جدید، یاوانیه از ۲۲ آگوست تا ۲۰ سپتامبر می‌باشد.

درباره 3DMahdi