خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - وایز‌من گم‌ویچ (نیای سم‌وایز گمجی)

وایز‌من گم‌ویچ (نیای سم‌وایز گمجی)

پسر هام‌فست که نامش را از منزل خانوادگی خود در دهکده‌ی گم‌ویچ گرفته بود. با این حال وایزمن از گم‌ویچ به تای‌فیلد رفت و پدر پدر پدربزرگ سم‌ گمجیِ در یاران حلقه بود.ر

درباره اله سار