خانه - آرشیو برچسب: Wiseman Gamwich

آرشیو برچسب: Wiseman Gamwich

وایز‌من گم‌ویچ (نیای سم‌وایز گمجی)

پسر هام‌فست که نامش را از منزل خانوادگی خود در دهکده‌ی گم‌ویچ گرفته بود. با این حال وایزمن از گم‌ویچ به تای‌فیلد رفت و پدر پدر پدربزرگ سم‌ گمجیِ در یاران حلقه بود.ر