خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - وینترینگ (نام ماهی در تقویم بری)

وینترینگ (نام ماهی در تقویم بری)

ماه دهم سال نزد مردمان و هابیت‌های بری وینترفیلف نام داشت. در شایر، همین نام با اندکی  اختلاف وینترفیلف شناخته می‌شد. هر دوی این‌ها در نهایت از نام الفی این ماه، یعنی نارکوئلیه «محو شدن خورشید» و شروع زمستان مشتق شده بودند.

درباره اله سار