خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ویلی‌مار بولجر (بزرگ‌ترین پسر ویلی‌بالد بولجر)

ویلی‌مار بولجر (بزرگ‌ترین پسر ویلی‌بالد بولجر)

بزرگ‌ترین فرزند در میان سه فرزند ویلی‌بالد بولجر و پریسکا بگینز. به رغم آن‌ که مادرش از خانواده‌ی بگینز بود، ویلی‌مار از شاخه‌ی دوری از در خانواده منشعب می‌شد و چندان به بیل‌بو یا فرودو نزدیک نبود. او در ۲۹۴۷ دوران سوم به دنیا آمد و تنا یک سال از شاه تئودنِ روهان مسن‌تر بود. ویلی‌مار و خواهر برادرش، هری‌بالد و نورا در مهمانی خداحافظی بیل‌بو حاضر بودند و ویلی‌مار احتمالاً آن زمان پنجاه و چهار ساله بود.

درباره اله سار