خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - نگهبان سرحد غربی (عنوان ارثی خاندان فربرن از تپه‌های برج)

نگهبان سرحد غربی (عنوان ارثی خاندان فربرن از تپه‌های برج)

سرحد غربی، سرزمینی است بین تپه‌های برج و پستی‌های دور که چند سال پس از جنگ حلقه به شایر ضمیمه شد. فسترد از گرین‌هولم توسط پره‌گرین تاین، در سال ۴۱ دوره‌ی چهارم، ده سال پس از تأسیس سرحد غربی به سمت نگهبانی منصوب شد. عنوان مذکور ارثی بود و از فسترد به پسرش، الفس‌تنِ فربرن رسید و از آن پس، همراه نام خانواده‌ی فربرن‌ از برج‌ها می‌آمد.

درباره اله سار