خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والاکیرکا (داس والار)

والاکیرکا (داس والار)

داس والار نام هفت ستاره ای بود که واردا به عنوان هشداری دائمی و پایدار برای ملکور و خادمانش در آسمان نهاد.

درباره اله سار