خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - توئیلره (از روزهای جشن در تقویم گوندور)

توئیلره (از روزهای جشن در تقویم گوندور)

توئیلره یکی از روزهای جشن متعدد تقویم گوندوری بود. این روز که در میان ماههای سولیمه و ویره سه قرار می گرفت آغاز فصل بهار را مشخص می کرد. در تقویم مدرن این روز مصادف است با ۲۳ مارس.

درباره اله سار