خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - توک بنک (روستایی در توک لند)

توک بنک (روستایی در توک لند)

توک بنک روستایی کوچک در فاردینگ غربی شایر بود که در فاصله ای کم از شهر توک بورو قرار داشت.

درباره اله سار