خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تالات دیرنن (دشت حفاظت شده)

تالات دیرنن (دشت حفاظت شده)

تالات دیرنن یا دشت حفاظت شده دشتی خالی بود که میان نارگوتروند و دوریات در غرب بلریاند قرار داشته و بی وقفه توسط افراد فینرود فیلاگوند پاسبانی می شد.

درباره اله سار