آخرین مقالات فرهنگنامه

رمیرات (تور ستاره)

تور ستاره. نامی الفی برای دسته ای از ستارگان که امروزه با نام خوشه پروین شناخته ‌می‌شود. این صورت فلکی به عنوان راهنمای الف‌ها به سمت والینور در آسمان قرار داده شده بود و حتی در پاییزهای دورام سوم در شرق قابل مشاهده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...