آخرین مقالات فرهنگنامه

رمیرات (تور ستاره)

تور ستاره. نامی الفی برای دسته ای از ستارگان که امروزه با نام خوشه پروین شناخته ‌می‌شود. این صورت فلکی به عنوان راهنمای الف‌ها به سمت والینور در آسمان قرار داده شده بود و حتی در پاییزهای دورام سوم در شرق قابل مشاهده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید یکی از علاقه‌مندی‌های چند سال اخیر بازیگران مری و پی‌پین در ارباب حلقه‌ها، ...