آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورگالادهاد (روز دو درخت)

اورگالادهاد (روز دو درخت)

در تقویم سینداری، روز چهارم هفته که معادل سه شنبه امروزی بود، اورگالادهاد نامیده می شد که به معنی روز دو درخت است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...