خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورگالادهاد (روز دو درخت)

اورگالادهاد (روز دو درخت)

در تقویم سینداری، روز چهارم هفته که معادل سه شنبه امروزی بود، اورگالادهاد نامیده می شد که به معنی روز دو درخت است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...