خانه - آرشیو برچسب: Orgaladhad

آرشیو برچسب: Orgaladhad

اورگالادهاد (روز دو درخت)

در تقویم سینداری، روز چهارم هفته که معادل سه شنبه امروزی بود، اورگالادهاد نامیده می شد که به معنی روز دو درخت است.