خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - می گمجی (خواهر سم گمجی)

می گمجی (خواهر سم گمجی)

دختر هامفست گمجی و بل گودچایلد، خواهر سم وایز گمجی یکی از یاران حلقه.

درباره اله سار