خانه - آرشیو برچسب: May Gamgee

آرشیو برچسب: May Gamgee

می گمجی (خواهر سم گمجی)

دختر هامفست گمجی و بل گودچایلد، خواهر سم وایز گمجی یکی از یاران حلقه.