آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماریگلد گمجی (کوچکترین خواهر سم گمجی)

ماریگلد گمجی (کوچکترین خواهر سم گمجی)

کوچکترین فرزند هامفست گمجی و بل گودچایلد، خواهر سموایز گمجی از یاران حلقه.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...