خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مارکو (به همراه برادرش بلانکو شایر را بنا نهاد)

مارکو (به همراه برادرش بلانکو شایر را بنا نهاد)

هابیتی از فالوهاید، که با برادرش بلانکو از بری خارج شد و شایر را بنا نهاد.