آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - خاندان مارخ باک (نام دیگری برای خاندان برندی باک)

خاندان مارخ باک (نام دیگری برای خاندان برندی باک)

هابیتهای شایر قطعا به انگلیسی امروزی صحبت نمیکردند، بنابراین نامهای اصلی آنها برای ما قابل فهم نبود. بنابراین تالکین بیشتر نام اشخاص و مکانهای آنها را به معادل آنها در انگلیسی تبدیل کرده است.

برای مثال، وقتی خاندان قدیمی و معروف زاراگامبا(اولدباک) سرزمین جدیدی را در مرز شایر بنا نهادند نام خاندان خود را به برانداگامبا تغییر دادند، که ما آنها را با نام برندی باک میشناسیم. براندا به معنای “مرز سرزمین” است که اشاره به منطقه تازه ساخته شده باکلند دارد. در ترجمه آن تالکین از کلمه “مارخ” که در انگلیسی قدیم به معنای مرز است استفاده کرد، اما بعد از برندی باک که ظاهر شاعرانه تری نسبت به مارخ باک دارد استفاده کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...