آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - ایزومبراس توک سوم (یازدهمین تاین شایر از خاندان توک)

ایزومبراس توک سوم (یازدهمین تاین شایر از خاندان توک)

یازدهمین تاین خاندان توک و بیست و سومین تاین شایر، پسر ایزنگریم توک دوم. او دو پسر داشت که پسر کوچکش، باندوبراس، با نام بولرورر معروف شد. سالهای تاین بودن ایزومبراس سالهای سختی بود، پسرش باندوبراس دسته اورکها را در نبرد دشتهای سبز عقب نشاند. پس از او پسر بزرگش فرومبراس جانشینش شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...